fbpx

Pari

‘A pari’ betekent letterlijk: van dezelfde waarde. De koers van een aandeel of obligatie is gelijk aan de  nominale waarde. Wanneer de koers lager is, spreken we over beneden pari, bij een hogere over boven pari.

Participaties

Participatie betekent actieve deelname. Het is afgeleid van de Latijnse woorden pars (deel) en cipere (nemen). Het bezitten van aandelen van een onderneming worden ook wel participaties genoemd.

Penny stocks

Een penny stock is een aandeel dat maar enkele centen waard is. Vaak gaat het om aandelen van kleine, risicovolle bedrijven.

Portefeuille

Het totaal van beleggingen van een persoon (belegger) of instelling. In een portefeuilleoverzicht zie je hoe de effecten renderen. Het totaal beheerde vermogen wordt getoond, de waarde van de portefeuille, wat de kaspositie is en hoeveel vrije bestedingsruimte er nog is. Ook het behaalde rendement is zichtbaar tot op de euro nauwkeurig.

Positielimiet

Het maximale aantal opties of futures dat een belegger op een bepaald moment in zijn bezit mag hebben. De positielimieten voor particuliere en institutionele beleggers zijn verschillend. Een belegger mag geen openingstransacties meer doen als hij daarmee boven de positielimiet komt.

Preferente aandelen

Aandelen waarop een vast percentage dividend wordt uitgekeerd voordat houders van gewone aandelen dividend ontvangen. Er bestaan ook cumulatief preferente aandelen. Preferente aandelen zijn vormen van eigen vermogen die een vooraf vastgesteld dividend uitkeren, terwijl het dividend op gewone aandelen varieert en soms zelfs nihil is. Preferente aandelen kennen vaak geen stemrecht.

Premieobligatie

Obligatie waaraan bij uitloting, kans op een prijs in geld is verbonden. Meestal is de rentevergoeding relatief laag.

Prospectus

Een onderneming die een beursnotering overweegt is verplicht om een prospectus uit te geven. In het prospectus worden gegevens over de onderneming en de introductie vermeld. Potentiële beleggers kunnen zich op die manier een beeld vormen van de onderneming en de komende emissie.

Pump and Dump

Term die gebruikt wordt bij de cryptohandel. Bij pump en dump wordt de koers van een munt gemanipuleerd met als doel er winst mee te behalen. Dit gebeurt vooral bij startende munten. De munt wordt gepromoot door influencers, de koers schiet omhoog (pump). De betrokkenen pakken hun winst en de koers keldert (dump).

Het TV-programma Radar maakte een item over pump and dump.

 

Putoptie

Een verhandelbaar recht om op een bepaald moment in de toekomst een afgesproken hoeveelheid onderliggende waarde te verkopen tegen een vooraf afgesproken prijs. Dit is interessant voor de belegger wanneer de koers van de onderliggende waarde lager is dan de uitoefenprijs. Zijn verkoopprijs staat immers vast in het optiecontract.